KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2020

Obor vzdělávání: 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Ústní zkouška

předmět: Teorie přípravy výroby

Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky. Pokud nebude stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, navrhuje ředitel následující kritéria hodnocení ústní zkoušky před zkušební komisí v profilové části maturitní zkoušky:

 1. Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní komise bez

omezení.

 1. V obsahové části má žák prokázat potřebné znalosti dané problematiky, včetně vzájemných souvislostí mezi tématy. Součástí zkoušky je také určování dřevin, materiálů na bázi dřeva a jiných běžně používaných materiálů, kde má žák prokázat své schopnosti orientovat se v základních materiálech používaných v dřevařském průmyslu.
 2. Klasifikace zohledňuje především tato kritéria:
 3. Sdělení/obsah – zda byla otázka zodpovězena a do jakých podrobností.
 4. Správnost a účelnost používání odborné terminologie daného oboru.
 • Konzistence textu – zda student prezentuje odpověď v logickém uspořádání.
 1. Klasifikace je stanovena ve stupnici 1–5 následujícím způsobem:
 2. a) stupeň 1 – výborný: Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb veškerou

zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. V určování je schopen

správně pojmenovat a správně zařadit minimálně 90% z určovaných vzorků.

 1. b) stupeň 2 – chvalitebný: Žák zvládá s drobnou pomocí systematicky, přehledně a bez chyb veškerou

zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. V určování je schopen

správně pojmenovat a správně zařadit minimálně 80% z určovaných vzorků.

 1. c) stupeň 3 – dobrý: Žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá s pomocí i

veškeré doplňující otázky. V určování je schopen správně pojmenovat a správně zařadit minimálně
70% z určovaných vzorků.

 1. d) stupeň 4 – dostatečný: Žák prokáže schopnost zvládnout s pomocí základní dovednosti, vědomosti

ve zvolené maturitní otázce. V určování je schopen správně pojmenovat a správně zařadit
minimálně 60% z určovaných vzorků.

 1. e) stupeň 5 – nedostatečný: Žák neprokáže schopnost zvládnout ani s pomocí základní dovednosti a

vědomosti, ve zvolené maturitní otázce se neorientuje a ani s pomocí nezvládá doplňující otázky.
V určování je schopen správně pojmenovat a správně zařadit měně než 60% z určovaných vzorků.

 1. Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.

V případě, že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy.

 1. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním.

Předseda zkušební komise: Ing. Miroslava Konvičková                  Ředitel školy: Mgr. Miroslav Weisz