Informace pro strávníky

Školní jídelna zajišťuje:

 • stravování žáků v souladu se školským zákonem (zák. 561/2004 Sb.) a vyhláškou o školním stravování (vyhl. 107/2005 Sb.)
 • stravování žáků a studentů ubytovaných na DM
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
 • stravování cizích strávníků
 • činnost ŠJ se řídí Kodexem hygienických pravidel a nařízeními EU pro stravovací provozy
 • jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše.

Přihlašování stravy

Přihlášení je nutné provést na základě přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v kanceláři č. 21 nebo na si ji můžete vytisknout na internetových stránkách školy – www.soustop.cz.

Strávníci obdrží při přihlášení čip, za který zaplatí kauci 100,- Kč. Tento čip je platný po celou dobu stravování. Při ztrátě čipu a zakoupení nového čipu se tento již za kauci nepovažuje a při ukončení stravování se vrací kauce pouze za jeden čip.

Nové čipy se vydávají v pracovní dny v 2. poschodí, č. dveří 21.

Výše stravného

Výše stravného je určena pokynem ředitelem školy.

Kalkulace celodenní stravy

snídaně

oběd

večeře

žáci a studenti:

30,- Kč

35,- Kč

35,- Kč

Cizí strávníci:

56,- Kč

70,- Kč

66,- Kč

Platby

Stravné musí být uhrazeno předem (bankovním převodem, hotově ve výjimečných případech) nejpozději do 21. dne v měsíci na následující měsíc.

Platba bankovním převodem trvá 2 dny. Žádáme rodiče, aby využili platby trvalým příkazem a předešli tak pozdní platbě a odhlášení jejich dítěte ze stravování.

Způsoby plateb

bezhotovostní

trvalý příkaz musí obsahovat:

 • číslo účtu: 23936821/0100
 • variabilní symbol (číslo žáka)
  bude zaslán po obdržení přihlášky nejpozději do 31. 7. (jen pro 1. ročník)
 • variabilní symbol zůstává stejný (u stávajících strávníků)
 • částku 700,- Kč
 • částku 400,- Kč (jen obědy v době teoretického vyučování)
 • částku 3000,- Kč (strava + ubytování)

datum první platby 21. srpna (na září)

datum poslední platby 21. května (na červen)

hotovostní (jen ve výjimečných případech)

Odhlašování stravy

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14:00 hod.

První den nemoci má strávník nárok si vyzvednout stravu za sníženou cenu do jídlonosiče.

Všechny prázdniny, svátky a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně. Odhlašování obědů lze provést:

 • terminálem ve školní jídelně
 • na internetu, prostřednictvím odkazu na webových stránkách školy: www.soustop.cz
 • telefonem na číslech: 553 821 906, 731 427 989, 733715529

Za neodebranou stravu a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Výběr jídla

Terminál na objednávku, změnu i odhlášení jídla je umístěn v jídelně.

Jídlo č. 1 – objednávka i odhláška pracovní den předem do 14:00 hod.

Jídlo č. 2 – objednávka pracovní den předem do 14:00 hod.

Jídlo č. 3 – objednávka pracovní den předem do 14:00 hod.

Snídaně a svačina č. 4 – odhláška pracovní den předem do 10:00 hod.

Večeře č. 5 – odhláška pracovní den předem do 10:00 hod.

Stravování v době prázdnin a po dobu nemoci

Školní jídelna zabezpečuje stravu pro žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. V době prázdnin a po dobu nemoci (kromě prvního dne nepřítomnosti) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu obchodní. V těchto případech lze stravu odebrat do jídlo-nosičů na základě předloženého dokladu o zaplacení, v době od 11:30 – 12:00 hod.

Výdej stravy

Strava se vydává po předložení platných čipů.

Výdej snídaní: od 6:00 – 7:30 hod.

Výdej obědů: od 11:30 – 14:30 hod.

Výdej večeří: od 17:30 – 18:00 hod.

Provoz ve ŠJ v průběhu školního roku je od 6:00 do 15:00 hod.

Jídelníček je vyvěšen v jídelně, ve vestibulu školy, na DM, rovněž je k dispozici na internetové adrese www.soustop.cz . Na této adrese je možnost přihlášky a odhlášky přes internet, současně s možností výběru ze dvou jídel.

Ukončení stravování

Odhlášku ze stravování musí strávník provést osobně, bude provedeno finanční vyrovnání za odebranou stravu a vyplacena jistina za vrácení čipu.

Od srpna bude zahájen prodej čipů za 100,- Kč hotově, zároveň obdržíte heslo nutné ke vstupu do systému Z-Ware.

Kontaktní osoby

Vedoucí kuchyně

Petr Křesťan – veškeré informace a připomínky týkající se provozu ŠJ

e-mail: petr.krestan@soustop.cz tel.: 553 821 906, mob.: 733 715 529

Účtárna, 2. poschodí, č. 21

Dagmar Plecháčová – informace týkající se plateb, variabilních symbolů a prodeje čipů

e-mail: dagmar.plechacova@soustop.cz tel.: 553 821 906, mob.: 731 427 989