ELEKTRIKÁŘ

V učebním oboru elektrikář jsou žáci připravováni na montáž, instalaci, zkoušení, údržbu a opravy elektroenergetických zařízení, elektrorozvodných sítí a kabelových rozvodů, transformoven, rozvoden a elektrického zařízení všeho druhu, včetně instalace domovních slaboproudých zařízení, sloužících k vnitřní komunikaci. V domovní elektroinstalaci provádějí připojení HDS k vnější rozvodné síti a dále veškeré vnitřní rozvody v obytných stavbách i v průmyslových objektech, včetně instalace veškerých elektrospotřebičů.

Absolvent učebního oboru umí:

  •  samostatně číst a používat technickou dokumentaci, vyhledávat potřebné údaje v normách a tabulkách
  • kreslit náčrty a schémata jednoduchých součástí a elektrických obvodů
  • určit nejběžnější materiály, užívané při výrobě a výstavbě elektrických zařízení, respektovat jejich vlastnosti důležité pro zpracování a užití
  • zvolit vhodné pracovní prostředky a pomůcky a připravit potřebný materiál podle technické dokumentace, připravit pracoviště a zvolit vhodný sled operací v souladu s technickými požadavky
  • používat a udržovat běžné ruční nástroje a nářadí, měřidla a měřicí přístroje, používat základní druhy mechanizovaného ručního nářadí a spojovat součásti a vodiče měkkým pájením
  • osazovat úchytky, konzoly a další nosné či konstrukční prvky pro rozvodná zařízení včetně krabic a rozvodných skříní
  • pokládat vodiče a kabely, instalační trubky a lišty po vyznačených trasách výstavby, včetně spínacích přístrojů a zásuvek
  • dovede provádět montáže venkovních přípojek a vedení, vedení k rozvodnicím, instalovat všechny druhy běžně užívaných světelných, tepelných a mechanických elektrických spotřebičů domácích i průmyslových včetně jejich připojení, jištění a ochran
  • ovládá základy práce na osobním počítači a měření veličin elektrického proudu

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, získají střední vzdělání s výučním listem a mohou se ucházet o studium v nástavbovém studiu na SOU a středních školách příslušného zaměření.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2. (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.