TESAŘ

V tomto oboru se žáci učí ručnímu opracování dřeva a materiálů nahrazujících dřevo, učí se zhotovovat, sestavovat a osazovat tesařské výrobky a konstrukce, stavět různé lešeňové systémy, plošiny a výtahové šachty, učí se obedňovacím pracím a pažení výkopů.

 Absolvent učebního oboru:

  • umí číst stavební výkresy, zhotovovat jednoduché tesařské náčrty, schémata a používat výkresové dokumentace, stanovit spotřebu materiálu, kalkulaci a cenu
  • má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech včetně spojovacích
  • umí volit sled pracovních operací, připravovat technologické postupy, pracovní prostředky
  • provádí ruční opracování dřeva, strojní obrábění dřeva, spojování dřevěných prvků
  • provádí jednoduché tesařské konstrukce, jednoduché lepenkové krytiny, montáž a demontáž lešení a obdobných konstrukcí
  • zhotovuje a osazuje vnitřní zařízení budov, tesařské podlahy, příčky a podhledy
  • připravuje přířezy pro obedňování, pomocné tesařské konstrukce a bednění betonových i železobetonových konstrukcí
  • ovládá základy práce na osobním počítači

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, získají střední vzdělání s výučním listem a mohou se ucházet o studium v nástavbovém studiu na SOU a středních školách příslušného zaměření.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2. (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.