Řád počítačové učebny

Přístup do učebny

Do učebny mají žáci přístup pouze v doprovodu vyučujícího. Vyučující je povinen po celou dobu být v učebně s žáky a vykonává nad nimi aktivní dozor.

Pravidla pro chování žáků v učebně

 1. Žáci se řídí pokyny přítomného učitele.
 2. Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je stanoven zasedací pořádek. Žáci jsou povinni jej dodržovat po celý školní rok a za své pracoviště jsou odpovědni.
 3. Při jakékoli závadě nebo problému (nejde monitor, počítač „zamrzne“, chybí myš apod.) žáci ihned informují vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu a v případě nutnosti zapíše problém do sešitu učebny.
 4. Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště.

Při práci na počítačích je žákům zakázáno:

 1. Jíst a pít v prostorách učebny, donášet do učebny potraviny a nápoje.
 2. Přenášet jakékoli součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné (klávesnice, myši, monitory,….).
 3. Otvírat počítač a jakýmkoli způsobem manipulovat s hardwarem počítače.
 4. Měnit zapojení kabelů, či připojovat nebo odpojovat další kabely.
 5. Jakkoliv zasahovat do SETUPu.
 6. Provádět změny v nastavení systému Windows.
 7. Instalovat nebo odinstalovat programy.
 8. Svévolně vytvářet, mazat, přesouvat, přejmenovávat a kopírovat soubory nebo adresáře.
 9. Zasahovat do cizích souborů (instalované programy, data ostatních žáků), přesouvat je, přejmenovávat a mazat.
 10. Měnit nastavení systémového data a času.
 11. Zneužívat počítačovou síť k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit dobré jméno školy. Dále je zakázáno šířit komerční, politické, náboženské, nacionální a jiné propagandy.

Poznámka: Vzhledem k charakteru práce v učebně informatiky se hodnotí překročení stanovených pravidel jako závažné se všemi z toho plynoucími důsledky. Poruší-li některý žák ustanovení tohoto řádu týkající se manipulace s hardwarem nebo softwarem, uhradí veškeré náklady na odstranění následků svého jednání (oprava, odvirování…)

 

V Opavě 1. září 2015                                                                                                      Mgr. Miroslav Weisz, ředitel SOU stavební Opava