Nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

V souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, lze zkoušku
z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona
dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím
programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro
konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně
ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Skip to content