Projekty

Projekty

Národní plán obnovy pro školy

digitalizujeme 1 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
digitalizujeme 2 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Program: IROP – integrovaný regionální program

Výzva: č. 45 Nositele ITI ostravské aglomerace
Název projektu: Výstavba a modernizace elektro laboratoří za účelem zvyšování odborných kompetencí

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016446
Přípravná fáze projektu: listopad 2020 – listopad 2021
Realizační fáze projektu: prosinec 2021 – srpen 2022
Výše podpory: 5 799 300,00 Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Cílem projektu bylo vybudovat novou elektro laboratoř v prostorách bývalých šaten a zároveň
modernizovat stávající laboratoř tak, aby bylo možné vyučovat stěžejní odborné elektro předměty
tříletého učebního oboru Elektrikář – silnoproud + čtyřletých maturitních studijních programů na
potřebné úrovni. Součástí projektu bylo rovněž pořízení odborného vybavení obou učeben. Děje se
tak v rámci dlouhodobé modernizace naší školy, která doposud neměla pro teoretické vyučování
odborných elektro předmětů odpovídající prostory ani vybavení. Tento projekt navázal na předchozí
úspěšně realizovaný projekt „Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí
technických a řemeslných oborů“, který byl zrealizován na podporu praktického vyučování elektro
oborů. Snažíme se jako škola reagovat na měnící se potřeby trhu práce a rychlý vývoj společnosti a s
tím související nutnost využívání moderních vzdělávacích metod. Absolvent střední odborné školy,
který vstupuje na trh práce, by měl již být v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl
dobře uplatnitelný v praxi, schopný pružně se adaptovat na nové podmínky, tendence a trendy, a aby
byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K získání těchto kompetencí napomůže také moderní
vybavení, které škola v rámci tohoto projektu získala.

IROP CZ RO B C RGB | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
SOU stavební Opava je příjemcem této podpory a naši žáci se mohou bezplatně účastnit doučování, které je poskytováno a organizováno školu.

Na tento program je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

MSMT | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
| Střední odborné učiliště Stavební | Opava
NPO | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Ukončené evropské projekty financované z evropských fondů

Naše škola se v posledních letech zapojila do několika projektů financovaných z evropských fondů.

Program: IROP – integrovaný regionální program

Výzva: číslo 33

Název projektu: Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí      technických a řemeslných oborů

logoeu13 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002727

Přípravná fáze projektu: červen 2016 – září 2017

Realizační fáze projektu: říjen 2017 – prosinec 2018

Výše podpory: 9 652 517,00 Kč

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Cílem projektu je vybudování nové přístavby budovy, která svou funkčností částečně nahradí a rozšíří stávající výukové prostory odborného výcviku v rámci dílenského areálu školy na ulici Kylešovské 18a v Opavě. Součástí projektu je také odborné vybavení nově vzniklých učeben.
V rámci projektu IROP, na který byla poskytována finanční podpora z EU, vzniknou dvě odborné učebny pro obory instalatér, elektrikář, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení pro výuku odborného výcviku. Odborný výcvik je nedílnou a velice důležitou součástí přípravy žáka na budoucí uplatnění na trhu práce. Zaměření předmětu odborný výcvik je především na získání manuální zručnosti, seznámení se s technologickými postupy a hlavně jejich nácvik zapojení, montáže, zprovoznění systému. Účelem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na budoucí uplatnění na trhu práce, což navazuje na odborné klíčové kompetence –  technické a řemeslné obory v rámci projektu IROP. Učebny budou využívány po celé období školního roku od pondělí do pátku v sudém i lichém týdnu, kdy se budou v učebnách, právě v závislosti na střídání sudého a lichého týdne, střídat skupiny žáků podle ročníků v rámci výuky předmětu odborný výcvik. Každá učebna bude mít plánovanou kapacitu 24 žáci.


Název projektu: Šablony pro rozvoj vzdělávání

logoeu12 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006450

Zahájení realizace projektu: 01. 10. 2017

Ukončení realizace projektu: 30. 09. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 806 686,00 Kč

Projekt Šablony pro rozvoj vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_035  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: Personální podpora SŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, aktivity rozvíjející ICT na SŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ.

Cílem projektu je poskytnutí personální podpory – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, inkluzi a na výchovu k podnikavosti, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, tandemové výuky a vzájemné spolupráce pedagogů, zapojení ICT technika do výuky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora podnikavosti žáků prostřednictvím fiktivní firmy.

Nastavené šablony:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, který bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a výchově k podnikavosti.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.

Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Vzájemné spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory čtenářské gramotnosti.

Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Cílem je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma

Cílem aktivity je podpora žáků středních škol k vlastní seberealizaci v oblasti podnikavosti prostřednictvím volnočasové aktivity, která vede k rozvoji klíčových kompetencí.


Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů

registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002727

Přípravná fáze projektu červen 2016 – září 2017

Realizační fáze projektu: říjen 2017 – prosinec 2018

V rámci projektu IROP vzniknou dvě odborné učebny pro obory instalatér, elektrikář, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení pro výuku odborného výcviku. Odborný výcvik je nedílnou a velice důležitou součástí přípravy žáka na budoucí uplatnění na trhu práce. Zaměření předmětu odborný výcvik je především na získání manuální zručnosti, seznámení se s technologickými postupy a hlavně jejich nácvik zapojení, montáže, zprovoznění systému. Účelem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na budoucí uplatnění na trhu práce, což navazuje na odborné klíčové kompetence –  technické a řemeslné obory v rámci projektu IROP. Učebny budou využívány po celé období školního roku od pondělí do pátku v sudém i lichém týdnu, kdy se budou v učebnách, právě v závislosti na střídání sudého a lichého týdne, střídat skupiny žáků podle ročníků v rámci výuky předmětu odborný výcvik. Každá učebna bude mít plánovanou kapacitu 24 žáci.


Šance pro každého žáka

opvvv | Střední odborné učiliště Stavební | OpavaCílem je rozvoj sociálních a občanských kompetencí a podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů SŠ bez maturitní zkoušky s akcentem na sociálně znevýhodněné žáky.

Období realizace:                           září 2016 – červenec 2018

Registrační číslo projektu:          CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595


Výzva číslo 56

logouniv2 | Střední odborné učiliště Stavební | OpavaRozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuka cizích jazyků a podpora výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů formou stáží.

Období realizace:                           1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Registrační číslo projektu:          CZ.1.07/1.1.00/56.1154


Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku

Registrační číslo projektu:          CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Název oblasti podpory:               Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období realizace:                           1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Naše škola se zapojila jako partner do výše uvedeného projektu. Příjemcem dotace, hlavním realizátorem a koordinátorem projektu je společnost iSmart premium s.r.o.

Do realizace projektu je zapojeno celkem 42 škol (z toho 38 základních a 4 střední) z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního prostředí – kombinací vzdělávání v prezenčních kurzech, akreditovaných MŠMT v rámci DVPP, doplněných o e-learningovou formu vzdělávání. Dále bude cíle dosaženo metodickou podporou od mentorů a sdílení vzájemných zkušeností pedagogů z jednotlivých škol. Díky projektu se cílová skupina naučí pracovat se stávajícím i nově pořízeným ICT zařízením školy a efektivně jej využívat pro potřeby výuky a v samotné výuce.

Cílovou skupinu projektu tvoří 589 vedoucích a pedagogických pracovníků škol. Cílová skupina projde prezenčními akreditovanými vzdělávacími kurzy a výjezdním seminářem. V rámci projektu si zapojené školy pořídí z rozpočtu tablety, které budou využívat pro účely přípravy na výuku a během výuky.

Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace v celkové výši 27.220.078 Kč.

Projekt zahrnuje celkem 7 klíčových aktivit se zaměřením na:

KA A1) Vzdělávání ředitelů (v oblastech využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy, seznámení s postupy pro zadávání veřejných zakázek dle pravidel metodiky OP VK)

KA A2) Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy (účelem je poskytnout pedagogických pracovníkům metodickou a technickou pomoc při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu. Podpora bude poskytována mentory – experty na problematiku využívání ICT ve vzdělávacím procesu).

KA A3) Metodik ICT ve škole (cílem aktivity je podpořit v každé zapojené škole člověka, který získá kompetence k učení, řízení i správě ICT ve škole).

KA B1) ICT – „co už máme“ (účelem KA je naučit pedagogické pracovníky efektivně využívat ve výuce stávající ICT zařízení, které má daná škola k dispozici, seznámit pedagogy s dalšími oblastmi a možnosti, které jsou přímo navázány na využívání stávajícího ICT zařízení školy ve výuce, potažmo integraci ICT do prostředí školy).

KA B2) ICT – „co chceme“ (účelem KA je proškolit pedagogy v zavádění a využívání nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce. Pedagogové se budou školit na nově zakoupeném zařízení – tabletech, které škola v rámci projektu nakoupí).

KA B3) ICT – „oborové didaktiky“ (účelem KA je vzdělávat pedagogy zapojených škol v zavádění a využívání tabletů v oborových didaktikách).

KA C) Evaluace (účelem KA je vyhodnotit zrealizované projektové aktivity u jednotlivých partnerských škol. Dojde k vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit na reální využití ICT techniky ve výuce v dané školy. Evaluace proběhne na začátku a na konci realizace projektu. Součástí evaluace bude závěrečná konference, kde bude shrnuta celá realizace projektu vč. jeho zásadních výstupů).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.


Modernizace výuky instalatérských oborů

logopas1 | Střední odborné učiliště Stavební | OpavaRegistrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01525

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Cílem projektu je zatraktivnění instalatérských oborů. Prostřednictvím techniky a materiálního vybavení zvýšit efektivitu vyučovacího procesu, názornost a pestrost výuky a zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Předmětem projektu je modernizace výuky instalatérských oborů. Do každé z šesti partnerských škol budou instalovány 2 druhy výukových sad – sada pro teoretickou výuku a sada pro odborný výcvik. Rozebíratelné panely umožňují praktický nácvik sestavování jednotlivých dílů do celků. Sady výukových panelů demonstrují různé možnosti připojení spotřebičů i zdrojů v praxi. Zapojená sestava umožňuje sledování a vyhodnocování komplexního funkčního provozu (např. sledování a vyhodnocování regulace výkonu, teploty vody a tlakových poměrů, vliv vytápění na potřebu energie, aj.). Žáci se dále seznámí např. s automatickou regulací, druhy čidel, akčních prvků apod.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.


EU peníze středním školám

Naše škola se od května 2012 zapojila do projektu Evropské unie peníze SŠ. Z  tohoto projektu jsme modernizovali učebny pomůckami a technikou, učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů vytvářejí digitální učební materiály a pracovní listy pro zefektivnění vyučovacích hodin.

Registrační číslo projektu:          CZ.1.07/1.5.00/34.0713

Období realizace:                           7. 5. 2012 – 6. 5. 2014

Modernizace škol ve stavebnictví

logopas1 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Žadatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Naše škola je jedním z žadatelů projektu. Realizace by měla být ukončena v roce 2012.

číst dále


Elektrotechnická centra


logopas1 | Střední odborné učiliště Stavební | OpavaŽadatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Naše škola je jedním z partnerů projektu.  Realizace by měla být ukončena v roce 2012.

číst dále

UNIV 2 KRAJE

univ2 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu vytvořili pedagogičtí pracovníci školy 3 výukové programy pro další vzdělávání. Jedná se o programy Tesař, Pokrývač skládaných krytin a Pokrývač tvarově složitých střech. Absolventi kurzů, které se uskuteční podle těchto výukových programů, budou připraveni na vykonání autorizované zkoušky na vybranou profesní kvalifikaci.

Více informací o projektu se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k.

Více informací o jednotlivých studijních programech poskytne Mgr. Miroslav Weisz, zástupce ředitele pro odborný výcvik SOU stavebního v Opavě.

Projekt UNIV 3

univ3 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

je podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Vybavení oborových center – dřevoobráběcí CNC stroje

Zvyšování kvality ve stavebních a dřevooborech

Skip to content