Projekty

Projekty

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
SOU stavební Opava je příjemcem této podpory a naši žáci se mohou bezplatně účastnit doučování, které je poskytováno a organizováno školu.

Na tento program je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

MSMT | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
| Střední odborné učiliště Stavební | Opava
NPO | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Ukončené evropské projekty financované z evropských fondů

Naše škola se v posledních letech zapojila do několika projektů financovaných z evropských fondů.

Program: IROP – integrovaný regionální program

Výzva: číslo 33

Název projektu: Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí      technických a řemeslných oborů

logoeu13 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002727

Přípravná fáze projektu: červen 2016 – září 2017

Realizační fáze projektu: říjen 2017 – prosinec 2018

Výše podpory: 9 652 517,00 Kč

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Cílem projektu je vybudování nové přístavby budovy, která svou funkčností částečně nahradí a rozšíří stávající výukové prostory odborného výcviku v rámci dílenského areálu školy na ulici Kylešovské 18a v Opavě. Součástí projektu je také odborné vybavení nově vzniklých učeben.
V rámci projektu IROP, na který byla poskytována finanční podpora z EU, vzniknou dvě odborné učebny pro obory instalatér, elektrikář, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení pro výuku odborného výcviku. Odborný výcvik je nedílnou a velice důležitou součástí přípravy žáka na budoucí uplatnění na trhu práce. Zaměření předmětu odborný výcvik je především na získání manuální zručnosti, seznámení se s technologickými postupy a hlavně jejich nácvik zapojení, montáže, zprovoznění systému. Účelem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na budoucí uplatnění na trhu práce, což navazuje na odborné klíčové kompetence –  technické a řemeslné obory v rámci projektu IROP. Učebny budou využívány po celé období školního roku od pondělí do pátku v sudém i lichém týdnu, kdy se budou v učebnách, právě v závislosti na střídání sudého a lichého týdne, střídat skupiny žáků podle ročníků v rámci výuky předmětu odborný výcvik. Každá učebna bude mít plánovanou kapacitu 24 žáci.


Název projektu: Šablony pro rozvoj vzdělávání

logoeu12 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006450

Zahájení realizace projektu: 01. 10. 2017

Ukončení realizace projektu: 30. 09. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 806 686,00 Kč

Projekt Šablony pro rozvoj vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_035  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: Personální podpora SŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, aktivity rozvíjející ICT na SŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ.

Cílem projektu je poskytnutí personální podpory – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, inkluzi a na výchovu k podnikavosti, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, tandemové výuky a vzájemné spolupráce pedagogů, zapojení ICT technika do výuky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora podnikavosti žáků prostřednictvím fiktivní firmy.

Nastavené šablony:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, který bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a výchově k podnikavosti.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.

Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Vzájemné spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory čtenářské gramotnosti.

Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Cílem je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma

Cílem aktivity je podpora žáků středních škol k vlastní seberealizaci v oblasti podnikavosti prostřednictvím volnočasové aktivity, která vede k rozvoji klíčových kompetencí.


Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů

registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002727

Přípravná fáze projektu červen 2016 – září 2017

Realizační fáze projektu: říjen 2017 – prosinec 2018

V rámci projektu IROP vzniknou dvě odborné učebny pro obory instalatér, elektrikář, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení pro výuku odborného výcviku. Odborný výcvik je nedílnou a velice důležitou součástí přípravy žáka na budoucí uplatnění na trhu práce. Zaměření předmětu odborný výcvik je především na získání manuální zručnosti, seznámení se s technologickými postupy a hlavně jejich nácvik zapojení, montáže, zprovoznění systému. Účelem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na budoucí uplatnění na trhu práce, což navazuje na odborné klíčové kompetence –  technické a řemeslné obory v rámci projektu IROP. Učebny budou využívány po celé období školního roku od pondělí do pátku v sudém i lichém týdnu, kdy se budou v učebnách, právě v závislosti na střídání sudého a lichého týdne, střídat skupiny žáků podle ročníků v rámci výuky předmětu odborný výcvik. Každá učebna bude mít plánovanou kapacitu 24 žáci.


Šance pro každého žáka

opvvv | Střední odborné učiliště Stavební | OpavaCílem je rozvoj sociálních a občanských kompetencí a podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů SŠ bez maturitní zkoušky s akcentem na sociálně znevýhodněné žáky.

Období realizace:                           září 2016 – červenec 2018

Registrační číslo projektu:          CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595


Výzva číslo 56

logouniv2 | Střední odborné učiliště Stavební | OpavaRozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuka cizích jazyků a podpora výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů formou stáží.

Období realizace:                           1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Registrační číslo projektu:          CZ.1.07/1.1.00/56.1154


Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku

Registrační číslo projektu:          CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Název oblasti podpory:               Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období realizace:                           1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Naše škola se zapojila jako partner do výše uvedeného projektu. Příjemcem dotace, hlavním realizátorem a koordinátorem projektu je společnost iSmart premium s.r.o.

Do realizace projektu je zapojeno celkem 42 škol (z toho 38 základních a 4 střední) z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního prostředí – kombinací vzdělávání v prezenčních kurzech, akreditovaných MŠMT v rámci DVPP, doplněných o e-learningovou formu vzdělávání. Dále bude cíle dosaženo metodickou podporou od mentorů a sdílení vzájemných zkušeností pedagogů z jednotlivých škol. Díky projektu se cílová skupina naučí pracovat se stávajícím i nově pořízeným ICT zařízením školy a efektivně jej využívat pro potřeby výuky a v samotné výuce.

Cílovou skupinu projektu tvoří 589 vedoucích a pedagogických pracovníků škol. Cílová skupina projde prezenčními akreditovanými vzdělávacími kurzy a výjezdním seminářem. V rámci projektu si zapojené školy pořídí z rozpočtu tablety, které budou využívat pro účely přípravy na výuku a během výuky.

Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace v celkové výši 27.220.078 Kč.

Projekt zahrnuje celkem 7 klíčových aktivit se zaměřením na:

KA A1) Vzdělávání ředitelů (v oblastech využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy, seznámení s postupy pro zadávání veřejných zakázek dle pravidel metodiky OP VK)

KA A2) Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy (účelem je poskytnout pedagogických pracovníkům metodickou a technickou pomoc při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu. Podpora bude poskytována mentory – experty na problematiku využívání ICT ve vzdělávacím procesu).

KA A3) Metodik ICT ve škole (cílem aktivity je podpořit v každé zapojené škole člověka, který získá kompetence k učení, řízení i správě ICT ve škole).

KA B1) ICT – „co už máme“ (účelem KA je naučit pedagogické pracovníky efektivně využívat ve výuce stávající ICT zařízení, které má daná škola k dispozici, seznámit pedagogy s dalšími oblastmi a možnosti, které jsou přímo navázány na využívání stávajícího ICT zařízení školy ve výuce, potažmo integraci ICT do prostředí školy).

KA B2) ICT – „co chceme“ (účelem KA je proškolit pedagogy v zavádění a využívání nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce. Pedagogové se budou školit na nově zakoupeném zařízení – tabletech, které škola v rámci projektu nakoupí).

KA B3) ICT – „oborové didaktiky“ (účelem KA je vzdělávat pedagogy zapojených škol v zavádění a využívání tabletů v oborových didaktikách).

KA C) Evaluace (účelem KA je vyhodnotit zrealizované projektové aktivity u jednotlivých partnerských škol. Dojde k vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit na reální využití ICT techniky ve výuce v dané školy. Evaluace proběhne na začátku a na konci realizace projektu. Součástí evaluace bude závěrečná konference, kde bude shrnuta celá realizace projektu vč. jeho zásadních výstupů).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.


Modernizace výuky instalatérských oborů

logopas1 | Střední odborné učiliště Stavební | OpavaRegistrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01525

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Cílem projektu je zatraktivnění instalatérských oborů. Prostřednictvím techniky a materiálního vybavení zvýšit efektivitu vyučovacího procesu, názornost a pestrost výuky a zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Předmětem projektu je modernizace výuky instalatérských oborů. Do každé z šesti partnerských škol budou instalovány 2 druhy výukových sad – sada pro teoretickou výuku a sada pro odborný výcvik. Rozebíratelné panely umožňují praktický nácvik sestavování jednotlivých dílů do celků. Sady výukových panelů demonstrují různé možnosti připojení spotřebičů i zdrojů v praxi. Zapojená sestava umožňuje sledování a vyhodnocování komplexního funkčního provozu (např. sledování a vyhodnocování regulace výkonu, teploty vody a tlakových poměrů, vliv vytápění na potřebu energie, aj.). Žáci se dále seznámí např. s automatickou regulací, druhy čidel, akčních prvků apod.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.


EU peníze středním školám

Naše škola se od května 2012 zapojila do projektu Evropské unie peníze SŠ. Z  tohoto projektu jsme modernizovali učebny pomůckami a technikou, učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů vytvářejí digitální učební materiály a pracovní listy pro zefektivnění vyučovacích hodin.

Registrační číslo projektu:          CZ.1.07/1.5.00/34.0713

Období realizace:                           7. 5. 2012 – 6. 5. 2014

Modernizace škol ve stavebnictví

logopas1 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Žadatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Naše škola je jedním z žadatelů projektu. Realizace by měla být ukončena v roce 2012.

číst dále


Elektrotechnická centra


logopas1 | Střední odborné učiliště Stavební | OpavaŽadatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Naše škola je jedním z partnerů projektu.  Realizace by měla být ukončena v roce 2012.

číst dále

UNIV 2 KRAJE

univ2 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu vytvořili pedagogičtí pracovníci školy 3 výukové programy pro další vzdělávání. Jedná se o programy Tesař, Pokrývač skládaných krytin a Pokrývač tvarově složitých střech. Absolventi kurzů, které se uskuteční podle těchto výukových programů, budou připraveni na vykonání autorizované zkoušky na vybranou profesní kvalifikaci.

Více informací o projektu se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k.

Více informací o jednotlivých studijních programech poskytne Mgr. Miroslav Weisz, zástupce ředitele pro odborný výcvik SOU stavebního v Opavě.

Projekt UNIV 3

univ3 | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

je podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Vybavení oborových center – dřevoobráběcí CNC stroje

Zvyšování kvality ve stavebních a dřevooborech

Skip to content